078 153 152      Contacteer ons      Customer area

Milieuplan

Milieuplan


Ons energieverbruik verminderen

’s Avonds de lichten uitdoen bij het verlaten van het kantoor, de verwarming of airconditioning iets lager zetten, de stopcontacten uitzetten wanneer deze niet worden gebruikt… Door aandacht te besteden aan het dagelijkse leven, zet ons bedrijf zich in om ons energieverbruik enigszins te verminderen en bijgevolg onze impact op het klimaat.

Duurzame energie gebruiken

We willen duurzame energie gebruiken. We hebben dus een project om onze energiecontracten over te dragen aan Luminus om enkel 100% duurzame energie te gebruiken. Door fossiele brandstoffen te vermijden, verkleinen we onze klimaatvoetafdruk aanzienlijk.

Ons afval verminderen en vechten tegen de veroudering

Een andere manier om onze klimaatvoetafdruk te verkleinen, is door ons afval te verminderen. Of het nu gaat om ons bedrijfsafval of ons papierafval. De eerste stap was het verwijderen van onze FAX, de tweede stap was het verwijderen van de persoonlijke printers. We vermijden plastieken bekers en lepels aan de koffiemachine, we denken aan het hergebruiken van papier als klad en we proberen ons afval goed te sorteren… De medewerkers zijn gemotiveerd om ons te helpen in ons milieuplan. We hebben een echt plan om ongebruikte apparatuur opnieuw toe te wijzen om te voorkomen dat deze beschadigt geraken en we geven er altijd de voorkeur aan om de apparatuur te herstellen wanneer deze stuk gaan in plaats van er nieuwe te kopen. Ons gereedschapspark wordt jaarlijks gecontroleerd, sommige apparatuur is geconditioneerd om, soms meer dan 7 jaar, mee te gaan.

De voertuigen optimaliseren in termen van CO2.

Het personeel wordt direct beïnvloed door het gekozen CO2-niveau bij de aankoop van een nieuw voertuig. Hoe lager het CO2-niveau, hoe hoger het budget dat is toegewezen voor de aankoop van het voertuig. We onderzoeken de mogelijkheid om ook elektrische bestelwagens te kopen. De plaatsing van laadstations op de verschillende sites wordt momenteel onderzocht door onze financiële organisaties en onze aandeelhouders in een investeringsproject. Ons wagenpark wordt voortdurend vervangen om groenere voertuigen te kopen.

Onze zakenpartners goed kiezen.

Ons bedrijf kiest op een verantwoordelijke manier zijn zakenpartners. Het kiezen van een leverancier is voor ons een ecologische keuze en onze klanten zijn vaak het doel om overeen te komen met een milieuplan.

Elektronische facturatie

Ons bedrijf heeft het verzenden van facturen op een elektronische manier ontwikkeld om het afdrukken te voorkomen en onze klanten de toegang te geven tot E-Invoicing.

DIT VERTEGENWOORDIGT DE ACTIES DIE HET BEDRIJF ENTRANCE SERVICES GAAT ONDERNEMEN GEDURENDE DE JAREN 2020-2021 EN 2022. DIT DRIEJARENPLAN IS HEEL BELANGRIJK VOOR DE AANDEELHOUDERS VAN HET BEDRIJF DAAR WIJ WENSEN DEEL TE NEMEN AAN HET VERMINDEREN VAN ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK.

Ecologie en preventie -> betrokkenheid

De ecologische maatregelen worden genomen in overeenstemming met ons comité voor preventie. Ons systeem van kwaliteitsmanagement wordt aangepast in functie van de genomen maatregelen. Onze preventieadviseur « De heer Hervé VANDERVOORT » is betrokken bij de beslissingen. Wij waken over de constante verbetering van de genomen maatregelen.

Ecologie en Afval -> betrokkenheid

Het afvalbeheer binnen ons bedrijf is een essentiële kwestie voor de levenskwaliteit van al degenen die daar werken en voor het imago dat ons bedrijf naar onze klanten en de bevolking overbrengt. Sorteren is een echt dagelijks gebaar, dat van elke werknemer wordt verwacht.

Maar om deel te nemen aan een duurzaam en participatief afvalbeheer, is het niet voldoende om uw afval op de juiste manier te kunnen sorteren of zich te plooien naar het sorteren omdat men een sanctie vreest indien men het niet doet. Men moet de betekenis kennen die deze praktijken hebben voor ons en voor de samenleving in het algemeen en de betekenis voor de toekomstige generaties.

Het directiecomité is een bewustmakingsacteur die de opvoeding van de juiste gebaren geeft op het gebied van netheid. Dit om er een hefboom van te maken naar een afvalbeheer dat werkelijk door iedereen wordt gedeeld.

Ons afval wordt beheerd door het bedrijf SUEZ van wie we de nodige certificaten krijgen voor het goede beheer van ons afval.

 • Plan E Suez Fr 01

 • Plan E Didier Fr 01

Ons afval zal ook een nieuwe aanpak ondergaan met gegevens gekoppeld aan het "CORONAVIRUS". Onze technici worden uitgerust met maskers, gel, bril en beschermende handschoenen. De interventiegebieden zullen goed worden afgebakend en er zullen speciale containers worden geïnstalleerd om het afval te verzamelen dat te wijten is aan het "CORONAVIRUS"

Onze Producten
Onze partners
Entrance Services
Rue de la légende 20B
4140 Sprimont
078 153 152
Volg ons

Lees meer: Milieuplan

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. TOEPASSINGEN EN AFWIJKINGEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor al de aan ons overgemaakte bestellingen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enige feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn slechts tegenwerpbaar indien ze door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan nog blijven, voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken, de huidige algemene voorwaarden van kracht.

2. OFFERTES EN BESTELLINGEN

Onze offertes maken het voorwerp uit van een bestek, opgesteld in twee exemplaren, één exemplaar zal ondertekend teruggezonden worden, zo hij met onze offerte akkoord gaat. Onze offertes zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet gebruikt worden van de opsteller die er eigenaar van blijft. Een bestelling is slechts geldig indien ze door ons schriftelijk wordt bevestigd. Hetzelfde geldt voor de verplichtingen die werden aangegaan door onze maatschappij, waarbij een statutair toegelaten handtekening als enig bindend element geldt. Bij gebrek aan een voorafgaandelijk overeengekomen bestek, zullen de door de klant bestelde werken, die niet in de offerte voorzien waren, per uurprijs aangerekend worden.

3. UITVOERING DER WERKEN

De termijnen worden slechts als aanwijzing vooropgesteld. Zelfs indien de termijnen werden gewaarborgd zal hun overschrijding slechts tot vergoeding kunnen aanleiding geven, indien deze uitdrukkelijk in de bestelling werd voorzien. In ieder geval zullen alle feiten, die de normale uitvoering van onze verplichtingen onoverkomelijk beletten, evenals deze welke ons noodzaakt de werken tijdelijk of definitief te schorsen, beschouwd worden als heerkracht zoals b.v. ongevallen, oorlogen,stakingen of lock-out. De tijdelijke schorsing in geval van heerkracht brengt met zich mede dat de aanvankelijk voorziene leveringsdatum verlengd wordt voor een duur gelijk aan de schorsingsduur vermeerderd met de tijd om de werken opnieuw te starten, en dit zonder enige vergoeding van onze maatschappij. De klant is verantwoordelijk voor elke schade die hij onze maatschappij, onze werknemers of onze onderaannemers berokkent door toedoen van personen die hij op de werkplaats heeft toegelaten of geduld. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op in verband met beschadigingen die om welke reden ook, werden aangebracht of veroorzaakt door personen die de klant op de werkplaats heeft toegelaten of geduld. Ieder begonnen kwartier is door de klant verschuldigd.

4. AANVAARDING DER WERKEN

Wanneer er geen schriftelijke bezwaar is ingediend binnen de acht dagen na datum van de ondertekening van het werkoverzicht, zal dit doorgaan als definitieve aanvaarding door de klant.. De elektronische handtekening is herkend als bewijs door de klant en is geldig voor de rechtbank zonder enige mogelijke betwisting.

5. RISICO'S

De risico's van glasbreuk zijn niet gedekt. De klant zal zo nodig dit risico verzekeren. De termen "glasbreuk" zijn te verstaan in de meest brede opvatting en welke ook de oorzaak ervan moge zijn, zelfs al is deze toe te schrijven aan personen aangesteld door onze maatschappij. Elke schade toegebracht aan goederen voortvloeiend uit brand, gas, elektrische energie, ontploffing of andere, tijdens de werken ondernomen door onze vennootschap, geeft aanleiding tot aanvraag van schadevergoeding van maximum 125.000€ door de opdrachtgever, de hoofdaannemer of de klant. Het behoort deze laatste dus toe deze risico's te verzekeren voor een hoger bedrag. Onder goederen wordt begrepen: de gebouwen waar de werken worden uitgevoerd alsook de inhoud van deze gebouwen, van welke aard ook. De termen brand, gas, elektrische energie, ontploffing of andere moeten worden opgevat in de meest ruime zin, welke ook de oorzaak ervan is , en zelfs indien de berokkende schade is toe te schrijven aan een aangestelde van onze vennootschap .

6. PRIJZEN

Onze bestekken zijn opgesteld op basis van de prijzen der producten, de lonen en sociale lasten zoals die van kracht waren op de datum die op de bestekken vermeld staat. In geval van officiële verhoging van de salarisindex en/of van de sociale lasten, zal de door het Ministerie van Openbare Werken vastgestelde aanpassingsformule toegepast worden op onze oorspronkelijke prijzen. De B.T.W. evenals alle andere taksen van welke aard ook zullen steeds ten laste zijn van de klant .

7. BETALINGEN

Alle klachten nopens de facturen moeten worden ingediend binnen de acht dagen na ontvangst, zoniet zijn ze ongeldig. Geen enkele klacht veroorlooft de koper de betaling uit te stellen van de vervallen facturen. Zonder dat één enkele formaliteit noodzakelijk is en door de eenvoudige opkomst van de vervaldag, wordt de klant ingebreke gesteld om zijn factuur te betalen. ledere schuld van de klant, die niet zou betaald zijn op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige formaliteit een rentevoet van 10% per jaar opbrengen vanaf de vervaldag tot de volledige betaling. De factuur zal verder verhoogd worden met een vaste vergoeding die wordt vastgesteld op 10%(met een minimum van 75 €), van het te betalen bedrag ter schadevergoeding, ingeval de klant die de factuur niet heeft betaald op de vervaldag, de volledige betaling niet uitvoert binnen de acht dagen na verzending van een aanmaning per aangetekende brief. De klant die een natuurlijk persoon en niet-professioneel is kan beroep doen op de winst van het huidige artikel in zijn voordeel, in het geval van bevestigde en bewezen tekortkomingen van het bedrijf, en dit, in het respect van de wederzijdse verplichtingen.

8. RECHTSBEVOEGHEID

AlIe geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Luik, in welbepaalde gevallen, van de Rechtbank van Eerste Aanleg of van Koophandel. De aanvaarding van onze offerte door de klant veronderstelt de volstrekte aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden en de eenvoudige en totale verzaking, door de klant aan zijn eigen algemene voorwaarden.

Onze Producten
Onze partners
Entrance Services
Rue de la légende 20B
4140 Sprimont
078 153 152
Volg ons

Lees meer: Algemene voorwaarden

Historiek

Historiek


 • 2021
  Entrance Services zal zijn 25-jarig bestaan vieren.
 • 2020
  Entrance Services baant zich een weg door de crisis van het Coronavirus en stelt specifieke aanpassingen voor om zijn klanten te helpen.
 • 2019
  Entrance Services viert zijn 30.000 uitrustingen onder contract.
 • 2019
  Entrance Services en het consortium VINKA sluiten een samenwerkingsovereenkomst voor de huur van de gebouwen.
 • 2018
  Entrance Services voorziet zich van een nieuwe software voor het plannen van de werken.
 • 2018
  Entrance Services heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met CONDOOR voor de industriële deuren.
 • 2017
  Entrance Services voegt de implementatie van een nieuwe ERP (Navision 2017) in en richt haar interne klanten op de digitale wereld.
 • 2017
  Entrance Services heeft een nieuwe website aangeschaft en investeert in de Search Engine Optimization bij Google.
 • 2016
  De Europese commissie heeft besloten zijn vertrouwen in Entrance Services met betrekking tot het exclusieve onderhoudscontract van de sloten en toegangen van de gebouwen gelegen te Brussel te vernieuwen en dit voor een periode van 5 jaar.
 • 2015
  Entrance Services wint het contract voor het onderhoud op de automatische deuren van het Europees parlement.
 • 2014
  Opening van een kantoor in de gemeente van Loyers om beter het zuiden van het land te dienen.
 • 2013
  Partnership met het bedrijf MABELUX DOORS NV
 • 2012
  Het hoofdkantoor is verplaatst naar Sprimont, rue de la Légende 20B
 • 2012
  Verhuis naar een nieuw en meer functioneel gebouw.
 • 2011
  Entrance Services viert zijn 15 jarig bestaan.
 • 2010
  We hebben ondertussen 25000 uitrustingen onder contract.
 • 2009
  We steken de grens van 5000 klanten over.
 • 2008
  Ons bedrijf steekt de grens over van 75 personen.
 • 2007
  Behalen van VCA** certificering
 • 2006
  Entrance Services wint het exclusieve onderhoudscontract voor het slotenwerk en de toegang tot de gebouwen van de Europese Commissie in Brussel. Het globale personeelsbestand bestaat voortaan uit 70 personen.
 • 2005
  Entrance services staat in de palmares van de GAZELLEN in TRENDS TENDANCES in 2003, 2004 en 2005. Dit betekent dat ze deel uitmaakt van de 25 bedrijven met de grootste groei in personeel en zakencijfer van Vlaams Brabant.
 • 2005
  De opening van een dochteronderneming in het noorden van het land wordt ernstig overwogen.
 • 2004
  Behalen van de ISO 9001 certificering.
 • 2004
  Opening van een dochteronderneming in Tertre bij Bergen. Het netwerkbereik wordt verruimd.
 • 2003
  We groeien verder. Het zakencijfer bedraagt 2,3 miljoen euro en men telt 30 personeelsleden.
 • 2002
  Een werkplaats met kantoren wordt gehuurd te Sprimont, in de regio van Luik. Deze stap laat het uitbreiden van het netwerk toe en staat toe de activiteit van de automatische deuren te decentraliseren.
 • 2000
  Entrance Services bereikt een zakencijfer van één miljoen euro en telt 14 werknemers in haar personeelsbestand.
 • 1999
  Toekenning van de ISO 9001 certificering.
 • 1998
  Hergroepering van de handels-en opslagactiviteiten op de locatie aan de Schaarbeeklei te Vilvoorde.
 • 1998
  Behalen van het VCA* certificaat. Dit certificaat garandeert de veiligheid van de klant en van de site waar de werken worden uitgevoerd.
 • 1997
  Een opslagplaats wordt gehuurd in Vilvoorde om de opslagcapaciteit te verhogen.
 • 1996
  Oprichting van de vennootschap die haar maatschappelijke zetel vestigt te Vilvoorde.
Onze Producten
Onze partners
Entrance Services
Rue de la légende 20B
4140 Sprimont
078 153 152
Volg ons

Lees meer: Historiek

Vacatures

Vacatures


 • Onderhoudstechnieker - Brussel / Vlaanderen

  ENTRANCE SERVICES zoekt voor onmiddellijke indiensttreding (m/v) :

  Uw functie :

  ① U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van preventief onderhoud, interventies en herstelling van technische installaties (poorten, hekken, rolluiken…) van tertiaire en industriële gebouwen,
  ② U stelt duidelijke dienstverslagen op en laat deze goedkeuren door de klant,
  ③ U bent verantwoordelijk voor uw eigen administratie: bijwerken van de onderhoudsboekjes, dienstborderelen, prestatiebladen…
  ④ U geeft de commerciële mogelijkheden door naar uw hiërarchisch overste,
  ⑤ U neemt deel aan het afwisselen van de wacht om de diensten 24u/24 te verzekeren,
  ⑥ U bent de relais tussen de feedback van uw klant en uw verantwoordelijke.

  Uw Profiel :

  ① Minimum studieniveau A2 of equivalent dankzij uw ervaring,
  ② Minimum 2 jaar ervaring,
  ③ Gewenste certificering : VCA, BA4,
  ④ Perfect tweetalig Frans/Nederlands zijn,
  ⑤ In bezit van rijbewijs B,
  ⑥ In bezit van blanco strafblad.

  Wij bieden u aan :

  ① Een aantrekkelijk salaris package volgens de salarisschaal en het niveau van de vaardigheden,
  ② Hospitalisatieverzekering gratis ,
  ③ Betaalde overuren (100% voor zon- en feestdagen, en 50% voor andere dagen) en voor 100% gerecupereerd,
  ④ Wachtpremie indien deelneming aan de wachtdienst,
  ⑤ Maaltijdcheques van 5€ met een deelneming van 1,09 €,
  ⑥ Vergoeding voor verplaatsing tussen woonst en werkplaats,
  ⑦ Vrije keuze voor jaarlijks verlof ( geen jaarlijkse sluiting),
  ⑧ Bestelwagen met het benodigde materiaal,
  ⑨ Carrièreplan en opleiding.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Technisch Commercieel Medewerker Buitendienst - Brussel / Vlaanderen

  ENTRANCE SERVICES zoekt voor onmiddellijke indiensttreding (m/v) :

  Uw functie :

  ① Prospecteren, onderhouden en ontwikkelen van een professioneel klantenbestand,
  ② Verkopen, met respect voor de strategie van het bedrijf,
  ③ Het beheer van de prijsaanvragen en de bestellingen garanderen tot aan het afsluiten van deze,
  ④ De doelen van het verkoopcijfer en de marges bereiken,
  ⑤ De interne procedures respecteren,
  ⑥ De orderboeken dagelijks bijhouden.

  Uw Profiel :

  Technische kennis en vaardigheden

  ① De technische richtlijnen analyseren en toepassen,
  ② Technische ondersteuning verlenen aan de klanten,
  ③ Goede verbale communicatievaardigheid hebben,
  ④ De verkooptechnieken kennen en vlot hanteren,
  ⑤ Advies geven.

  Algemene vaardigheden

  ① Klantgericht zijn, analytisch denken, initiatief nemen, synthetisch denken,
  ② Verantwoordelijkheidszin bezitten,
  ③ Kwaliteitsbewust zijn,
  ④ Visie op het geheel hebben en flexibel zijn,
  ⑤ Interesse en aanleg hebben voor de technische disciplines,
  ⑥ Onderhandelingsvaardig zijn,,
  ⑦ Respect voor andere meningen hebben,
  ⑧ Leergierig zijn,
  ⑨ Zelfstandig werken.

  Algemene vaardigheden

  ① Perfect tweetalig Frans/Nederlands zijn.

  Wij bieden u aan :

  ① Vast salaris + bonus,
  ② Hospitalisatieverzekering gratis (na een stage van 6 maand -> verzekeringsgroep),
  ③ Bedrijfswagen,
  ④ Maaltijdcheques van 8,00 € met een deelneming van 1,09 €,
  ⑤ Carrièreplan en opleiding,
  ⑥ GSM, PC, tablet…

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Commercieel Medewerker Binnendienst - Brussel

  ENTRANCE SERVICES zoekt voor onmiddellijke indiensttreding (m/v) :

  Uw functie :

  ① Opvolgen van lastenboeken
  ② Opmaken van prijsaanvragen ter ondersteuning van de buitendienst
  ③ Het beheer van de prijsaanvragen en de bestellingen garanderen tot aan het afsluiten van deze,
  ④ Bereken van ramen en deuren,
  ⑤ De interne procedures respecteren,
  ⑥ De orderboeken dagelijks bijhouden.

  Uw Profiel :

  Technische kennis en vaardigheden

  ① De technische richtlijnen analyseren en toepassen,
  ② Administratief sterk zijn,
  ③ Goede verbale communicatievaardigheid hebben,
  ④ De nodige computerkennis, ERPen autocad kennis is een pluspunt,
  ⑤ Advies geven.

  Algemene vaardigheden

  ① Klantgericht zijn, analytisch denken, initiatief nemen, synthetisch denken,
  ② Verantwoordelijkheidszin bezitten,
  ③ Kwaliteitsbewust zijn,
  ④ Visie op het geheel hebben en flexibel zijn,
  ⑤ Interesse en aanleg hebben voor de technische disciplines,
  ⑥Goed gestructureerd zijn,
  ⑦ Respect voor andere meningen hebben,
  ⑧ Leergierig zijn,
  ⑨ Zelfstandig werken.

  Algemene vaardigheden

  ① Perfect tweetalig Frans/Nederlands zijn.

  Wij bieden u aan :

  ① Competitief salaris,
  ② Hospitalisatieverzekering gratis (na een stage van 6 maand -> verzekeringsgroep),
  ③Dynamische en aangename werksfeer
  ④ Maaltijdcheques van 8,00 € met een deelneming van 1,09 €,
  ⑤ Carrièreplan en opleiding.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onze Producten
Onze partners
Entrance Services
Rue de la légende 20B
4140 Sprimont
078 153 152
Volg ons

Lees meer: Vacatures

Betreffende ...

Betreffende ...

ENTRANCE SERVICES

Wij zijn een dienstenbedrijf gespecialiseerd in de herstelling, het onderhoud en de installatie van infrastructuren voor de toegang tot de gebouwen. Wij verzorgen, met zeer korte wachttijden, de herstelling van alle merken van voetgangersdeuren, sectionale deuren, luiken, slagbomen, schuifdeuren, gemotoriseerde hekken en manuele hekken.

We hebben ons drie belangrijke doelen gesteld om onze klanten zo goed mogelijk te dienen.

POLYVALENTIE

In staat zijn tussen te komen op installaties van alle types en merken. Dankzij een 12 jaar oude knowhow zijn we in staat alle types problemen te regelen en gepaste oplossingen aan te bieden.

DIENSTEN

De bij ons onder contract zijnde klanten kunnen beroep doen op een efficiënte 24u/24 wachtdienst.
Via ons WEBDLS systeem heeft de klant toegang tot alle details van de depannage van zijn keuze.
Wij zijn actief op het ganse Belgische en Luxemburgse grondgebied om snelle interventies te verzekeren.

VEILIGHEID EN VAKKUNDIGHEID

De VCA** certificering evenals de ISO9001 certificering waarborgen aan onze partners dat alle veiligheidsregels in voege nageleefd worden, en bieden alle waarborgen van conformiteit.

Veiligheid is de voornaamste bezorgdheid van onze werknemers en van onze algemene directie.
Onze referenties bij binnenlandse en Europese klanten staan ook borg voor de ernst waarmee we werken.
Onze klanten zijn te vinden in alle sectoren van de economische activiteit:

Banken en verzekeringen, tankstations, openbare sector, immobiliënbeheer, grote distributie, ziekenhuiswezen, bedrijven en industrie, maar ook particulieren.

Entrance Services beheert meer dan 20000 locaties. Meer dan 50000 installaties werden reeds door onze technici hersteld.

Onze Producten

Onze partners

Entrance Services

Rue de la légende 20B
4140 Sprimont
078 153 152

Volg ons

Lees meer: Betreffende...

Meer artikelen...

Created by DG Consulting | All Rights Reserved | Sitemap